Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Andringa Caljé & De Jager Advocaten B.V. te Rotterdam

Artikel 1 – Andringa Caljé & De Jager Advocaten B.V. (hierna ‘ACJ’)
1.1 ACJ, gevestigd te Rotterdam, is een advocatenkantoor gedreven in de vorm van een besloten vennootschap en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58710523. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van ACJ doch mede ten behoeve van haar aandeelhouders (de bestuurders van praktijkvennootschappen daaronder begrepen), alsmede alle andere personen die voor ACJ werkzaam zijn of ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden voor ACJ werkzaam waren respectievelijk alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door ACJ zijn ingeschakeld respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten ACJ wettelijk aansprakelijk zou kunnen zijn (“beding ten behoeve van derden”).

1.2 De gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde voor Advocaten maken deel uit van de overeenkomst. De cliënt is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Artikel 2 – De overeenkomst
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die tot stand komen tussen een opdrachtgever en ACJ (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen) alsmede op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht.

2.2 Een overeenkomst van opdracht komt tot stand tussen een opdrachtgever en ACJ als zodanig en derhalve niet met aandeelhouders , bestuurders en/of personen die voor ACJ werkzaam zijn. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407, lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3 De overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis voor ACJ in en geen resultaatsverbintenis. Een overeenkomst wordt door of vanwege het kantoor naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van het kantoor mag worden verwacht uitgevoerd.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

3.1 Indien de uitvoering van een opdracht door ACJ mocht leiden tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van ACJ wordt uitgekeerd, met inbegrip van het eigen risico dat ACJ in het desbetreffende geval in verband met die aansprakelijkheidsverzekering draagt. De inhoud en de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die door ACJ is afgesloten zijn overeenkomstig de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten.

3.2 In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de in artikel 3.1 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 20.000 of, indien het door ACJ in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 40.000. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.

3.3 Claims in verband met aansprakelijkheid van ACJ dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te worden bekendgemaakt bij ACJ. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens ACJ indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

3.4 De uitvoering van de overeenkomst van opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst van opdracht, noch aan de verrichte werkzaamheden enig recht ontlenen, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende bij het resultaat van de werkzaamheden zijn aan te merken. ACJ is niet aansprakelijk jegens derden voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een opdrachtgever.

Artikel 4 – Inschakeling van derden
4.1 De keuze van door ACJ in te schakelen derden (waaronder, maar niet beperkt tot andere advocaten en deurwaarders) zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden na overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de zorgvuldigheid, die redelijkerwijs van ACJ verwacht mag worden. ACJ draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop door haar ingeschakelde derden hun werkzaamheden uitvoeren en is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van ACJ.

4.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht ten behoeve van de opdrachtgever van ACJ willen beperken, is ACJ bevoegd een dergelijk beding te aanvaarden zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever.

Artikel 5 – Wwft
5.1 ACJ is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gehouden bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland) melding te maken van ongebruikelijke transacties als bedoeld in die wet. ACJ is op grond van de Wwft eerst bevoegd de werkzaamheden aan te vangen na afsluiting van de in die wet beschreven procedure ter identificatie van de cliënt en eventuele uiteindelijke belanghebbende.

5.2 ACJ zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wwft, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ACJ.

5.3 ACJ zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met het feit dat ACJ de identificatieprocedure als bedoeld in de Wwft nog niet heeft kunnen afronden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ACJ.

Artikel 6 – Vrijwaring door opdrachtgever voor aanspraken van derden
6.1 De opdrachtgever vrijwaart ACJ, alsmede alle personen als bedoeld in artikel 1.2 ter zake van aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden die door ACJ ten behoeve van de opdrachtgever zijn uitgevoerd.

6.2 De opdrachtgever vrijwaart ACJ, alsmede alle personen als bedoeld in artikel 1.2 ter zake van aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ACJ.

Artikel 7 – Tarieven en betaling
7.1 Het honorarium ter zake van de door ACJ verrichte werkzaamheden zal worden vastgesteld aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de door ACJ gehanteerde uurtarieven. Daarnaast worden aan opdrachtgever in rekening gebracht (indien van toepassing) omzetbelasting en eventuele verschotten (zoals griffiegelden, deurwaarderskosten, etc.). Het honorarium en overige kosten zullen in beginsel een maal per maand over de onmiddellijk daaraan voorafgaande maand aan opdrachtgever worden gefactureerd, voorzien van een deugdelijke specificatie.

7.2 ACJ heeft het recht de door haar gehanteerde uurtarieven periodiek (per 1 januari van ieder jaar) en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of openbaar vervoer te wijzigen. De opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk schriftelijk worden geïnformeerd over een wijziging van de uurtarieven en/of de reiskostenvergoeding. ACJ is bevoegd om, alvorens de werkzaamheden in verband met de overeenkomst aan te vangen, betaling van een voorschot te verlangen. Het voorschot zal worden verrekend met de laatste factuur die in de desbetreffende zaak aan opdrachtgever zal worden verzonden.

7.3 Betaling van de facturen van ACJ dient – zonder enige korting, opschorting of verrekening – plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bezwaren van opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan ACJ kenbaar te worden gemaakt, onder betaling van het niet-betwiste deel van de factuur. ACJ is in ieder geval gerechtigd de opgedragen werkzaamheden op te schorten wanneer facturen ouder dan 60 dagen niet zijn voldaan, overeengekomen voorschotnota’s of tussentijdse declaraties niet zijn voldaan, het kredietrisico met betrekking tot een opdrachtgever als te hoog wordt ingeschat of de continuïteit van de bedrijfsvoering van een opdrachtgever onvoldoende zeker is. In geval van een opschorting van de werkzaamheden door ACJ wordt zulks schriftelijk aan de opdrachtgever medegedeeld.

7.4 De opdrachtgever verleent ACJ, alsmede de Stichting Beheer Derdengelden Andringa Caljé & De Jager Advocaten hierbij uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming om – behoudens tijdig schriftelijk bezwaar als bedoeld in artikel 7.5 – eventuele voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan ACJ verschuldigd is.

7.5 ACJ is gerechtigd om in geval van declaraties welke 90 dagen na factuurdatum onbetaald gebleven zijn, buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen conform het forfaitaire vergoedingsschema als bedoeld in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten met een minimum van € 40,–. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van door ACJ aan de opdrachtgever verzonden facturen komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 8 – Diversen

8.1 Het is cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens ACJ geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

8.2 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en ACJ is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar ACJ gevestigd is. Niettemin heeft ACJ het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever voor te leggen.

Mail ons

of bel    + 31 (0)10 30 70 171