Leveranciersverklaring 2016/2017

Geplaatst op

Op 1 mei 2016 is het nieuwe Douanewetboek van de Unie (DWU) in werking getreden, en daarmee zijn ook de wettelijke bepaling over de leveranciersverklaringen gewijzigd. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Wat is een leveranciersverklaring

Een leveranciersverklaring is een schriftelijke bewijsstuk van de oorsprong van de goederen.  Die leveranciersverklaringen heeft een exporteur nodig als bij een preferentieel oorsprongsdocument wil aanvragen zoals een EUR1. In artikel 61 DWU staat het doel van een leveranciersverklaring als volgt omschreven:  Wanneer een leverancier aan de exporteur of de handelaar van de informatie verstrekt die nodig is om de oorsprong van de goederen vast te stellen voor de toepassing van het preferentiële handelsverkeer tussen de Unie en sommige landen of gebieden (preferentiële oorsprong), dan doet hij dit door middel van een leveranciersverklaring.

Wettelijk voorgeschreven modellen

Voor 1 mei jl. moest voor de leveranciersverklaring het model van Verordening 1207/2001 worden gebruikt, maar met ingang van 1 mei is dat het model van bijlage 22-15 t/m18 van Uitvoeringsverordening 2015/2447. Voor de leveranciersverklaring voor goederen van preferentiële oorsprong gelden de modellen 22-15 (eenmalig) en 22-16 (langlopend) en voor de leveranciersverklaring voor niet-preferentiële oorsprong zijn de modellen 22-17 (eenmalig) en 22-18 (langlopend).

In beginsel moet voor elke levering een aparte leveranciersverklaring worden opgesteld, maar uiteraard is het ook weer mogelijk om een leveranciersverklaring af te geven voor een bepaalde periode, de zogeheten langlopende leveranciersverklaring.  Nieuw is dat deze langlopende leveranciersverklaring een geldigheidsduur mag hebben van maximaal twee jaar (in plaats van één jaar) vanaf de datum waarop zij wordt opgesteld.

Afgifte leveranciersverklaring met terugwerkende kracht

Een leveranciersverklaring kan ook met terugwerkende kracht worden opgesteld voor goederen die al zijn geleverd, maar een langlopende leveranciersverklaring kan niet verder terugwerken dan tot maximaal één jaar voorafgaand aan de datum waarop de verklaring wordt opgesteld. De geldigheidsduur eindigt dan op de datum waarop de langlopende leveranciersverklaring werd

Ondertekening van de leveranciersverklaring

De leveranciersverklaring moet worden voorzien van een handgeschreven handtekening van de leverancier, maar wanneer zowel de leveranciersverklaring als de factuur echter met behulp van elektronische middelen worden opgesteld, dan mag de verklaring ook elektronisch worden ondertekend. De leverancier kan ook een schriftelijke verklaring afgeven waarin hij de verantwoordelijkheid op zich neemt voor alle leveranciersverklaringen waaruit zijn identiteit blijkt alsof hij deze met zijn handgeschreven handtekening had ondertekend.

Deel dit artikel

Terug naar het overzicht